KÜLTÜREL MİRAS SEKTÖRÜNDE RİSK TRANSFERİ

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi. Akademik Bakış, 2014, n. 44.

 

Abstract

Natural disasters, man-made disasters and inappropriate environmental conditions cause loss of life and economic losses as well as destruction of cultural heritage. Disasters such as earthquakes occur suddenly without any warning and due to their uncontrolled characteristic great destruction become on historical monuments / artifacts by resulting serious damage or completely demolish. However, before a potential disaster or emergency situation occurs, potential dangers and likely risks can be reduce with proactive mitigation plans. To make a successful risk mitigation plan for the museum, library and archive buildings which contain cultural heritage collections, to make the determination of risks initially and subsequently resources are needed in the organization are essential. To reduce the risk effects due to buildings, objects (collections, library / archival materials), the staff, the beneficiaries (visitors, students, guests, etc.) could face likely risks, insurance activities (transferring or sharing the risk) needs to be addressed is an issue primarily. It is emphasized in this study that to provide resources against the risks on staff and cultural heritage by transferring the risk method and to minimize impacts of the potential damage in terms of the institution’s budget.

Özet

Doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve uygun olmayan çevresel koşullar can kaybı ve ekonomik kayıplara sebep olduğu gibi kültürel mirasın da tahribatına neden olur. Deprem gibi afetler herhangi bir uyarı olmaksızın aniden geliştiği ve şiddeti kontrol edilemediği için, oluşturduğu büyük hasarlar nedeniyle tarihi eserler çok ciddi hasar görmekte ya da tamamen yok olmaktadır. Ancak olası bir afet ya da acil durum meydana gelmeden önce yapılacak proaktif zarar azaltma planlarıyla potansiyel tehlikeler ve olası riskler en aza indirgenebilir. Kültürel miras koleksiyonlarını bünyelerinde barındıran müze, kütüphane, arşiv binalarına yönelik başarılı bir zarar azaltma planı yapabilmek için öncelikle risklerin tespitine ve akabinde kaynakların organizasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Binaların, objelerin (koleksiyonlar, kütüphane / arşiv malzemesi), personelin, faydalanıcıların (ziyaretçi, öğrenci vb.) karşılaşabileceği olası risklerin etkilerinin azaltılmasına yönelik sigortalama (Riskin transferi / paylaşılması) çalışmaları da öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Çalışmada riskin transferi metodu ile çalışanlar ve kültürel mirası tehdit eden risklere karşı kaynak sağlanması ve olası hasarın etkilerinin kurum bütçeleri açısından minimize edilmesi konusu vurgulanmıştır.

 Keywords: Insuring cultural heritage, transferring the risk, information and documentation management, risk management; kültürel mirasın sigortalanması, risk transferi, bilgi ve belge yönetimi, risk yönetimi

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK