Occupational Risk Assessment
Information Institutions

The book is a scientific study on simple and effective risk analysis methods that can be applied to libraries, archives and museum buildings and to all enterprises in general. In order to prevent occupational accidents, it is important to control the hazards at the source before the work accidents occur, ergonomic design of the working systems to minimize the risks, to ensure and spread the use of personal protective equipment and most importantly to the ownership of the issue by the organization management and employees.In this study, risk analyzes of general risk factors in educational institutions and information institutions were examined. There are many risk analysis methods in the scientific world. However, rapid analysis methods enable decision makers to make rapid decisions.

Dünyanın İyiliği için Çocuk Kütüphaneleri

Çocuklara zorunlu eğitim dışında becerileri ve gelişimleriyle uyumlu, aktif katılım sağlayabilecekleri ortamlar yaratmak ve bu ortamlarda merak ettiklerini deneme fırsatı vermek, çocuğun hem kendine hem de sosyal çevresine olan güvenini geliştirecektir. Bu ortamı sağlayabilecek ücretsiz ve eşitlikçi tek kurum çocuk kütüphaneleridir. Çocuk Kütüphaneleri örgün eğitim sistemlerinin zorlayıcı modelinin tam aksine çocukların hareketli olmasına, araştırmacı yönünün açığa çıkmasına ve eğlenerek öğrenmesine odaklanmaktadır. Çocuk Kütüphaneleri, dünyanın geleceği ve çocukların esenliği için, çalışmaktadır. Çocuk kütüphaneleri, bir çocuğun hayatını değiştirebileceğine inanmaktadır.

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Şehir Planlamada Kütüphanelerin Yeri
  • Halk Kütüphane Binalarının Mimari Özellikleri ve İç Mekan Tasarımı
  • Halk Kütüphanelerinde Değişim ve Mimari Çözümler “Yaşayan Kütüphaneler”
  • Türk Kütüphane Mimarisi Kültürü ve Dünya Örnekleri
  • Türk Kütüphanelerinde Acil Durum ve Risk Yönetimi
  • İhtiyaç Programı, Fonksiyon Şemaları ve Şartname
Küreselleşme Bağlamında Sosyal Bilimlerde Araştırmalar
Küreselleşen dünyada insanların sosyoekonomik durumlarına yönelik yapılan araştırmalar ve bilimsel tartışmalar gelecekte kaynakların daha adil paylaşılmasına ve barış içerisinde yaşayan toplumların oluşmasına son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle akademisyenlerin araştırmalarını, çalışmalarını ve görüşlerini ortaya koymalarına fırsat tanıyan bilimsel kitaplar bilimin ve insanlığın ilerlemesine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. “ Küreselleşme Bağlamında Sosyal Bilimlerde Araştırmalar” ismiyle ortaya çıkmış ve sosyal bilimlerde araştırmalar serisinin ikincisi olan bu eser, ekonomi, işletme, çalışma ilişkileri, insan kaynakları ve sosyal politika bilim alanlarını kapsayan ve sosyal bilimlerde süreç içerisinde yapılan araştırmalardan oluşmaktadır. Yedi bölümden oluşan bu çalışmanın alana önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz.
Sosyal Bilimlerde Üzerine Araştırmalar
Günümüzde ise göç, daha farklı bir görünüm arz etmektedir, toplu göçler yoğun olarak görülmemektedir. İnsanlar artık çoğunlukla, daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak, daha iyi bir iş bulmak ya da daha iyi eğitim almak umuduyla göç etmektedirler. Can güvenliği olmadığı, barınamadığı ve beslenemediği için göç etmek zorunda kalan insanlar da vardır ve olmaya devam edecektir. Küresel iklim değişikliği sonucu bazı kara parçalarının sular altında kalması ya da kuraklaşması sonucu tekrar toplu göçlerin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Uzun süreli savaşlar, kıtlık, doğal afetler de insanların, kaçınılmaz bir biçimde, toplu olarak göç etmesine neden olacaktır. Bu çalışmada içgöç kavramı, çevre ülkelerde sanayileşme, çarpık kentleşme ve enformel istihdam biçimlerine yol açması bakımından ele alınmaktadır. Çalışmada önce sanayi toplumunda içgöç ve çarpık kentleşme kavramları ele alınmaktadır. Daha sonra göç ve çarpık kentleşmenin yol açtığı marjinal ekonomik ilişkiler ve enformel istihdam problemi değerlendirme konusu yapılmaktadır.
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK